REGULAMIN „BIEGU im. AGATY MATEJCZUK POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKÓW”

I. Organizatorzy i partnerzy

Organizator: Klub Sportowy GRUCHA w Ozorkowie

Partnerzy: Urząd Miasta Ozorków, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozorkowie, Zespół Szkół nr 4 w Ozorkowie

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Ozorków

Osoby odpowiedzialne:
Michał Stasiak – nr tel. 575 676 687.
Agata Matejczuk – nr tel. 668 242 559 .
Paweł Kiełbik – nr tel. 884 008 058.
Marlena Karolak – nr tel. 605 453 336.
Witold Obuchowicz – nr tel. 790 883 851.

II. Cel Imprezy
Celem Imprezy jest:

● popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych, młodzieży szkolnej oraz dzieci
● upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych
● promocja miasta Ozorków i regionu łódzkiego
● propagowanie i promocja zdrowego, wolnego od używek stylu życia
● promocja idei szlachetnego współzawodnictwa

III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy

Termin:

 1. Bieg główny na 5 i 10 km z atestem odbędzie się – 27 października 2019 roku (niedziela).
 2. Bieg będzie poprowadzony po pętli 5 kilometrowej, uczestnicy biegu na 10 km pokonują tą samą trasę dwa razy.
 3. START imprezy – godz.9:00, biuro zawodów od godz. 09:00 do godziny 11:30 (dla dzieci młodzieży) do 12 :30 (dla biegu głównego na dystansie 5 i 10 km)
 4. Start biegów dziecięcych i młodzieżowych od godz. 11:00,
 5. Start Biegu Głównego godz. 13:30 poprzedzający wystrzałem startera.

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków.

Harmonogram
Biegu Agaty Matejczuk Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ozorków:

9:00 – otwarcie biura zawodów
10:00 – otwarcie strefy dla dzieci – boisko Szkoły Podstawowej nr 2 za budynkiem Basenu
11:00 – zamknięcie biura zawodów dla dzieci młodzieży.
WODNIK
11:00 start biegów dziecięcych i młodzieżowych – wszystkie kategorie z podziałem na płeć, aby podział na płeć był w kategorii musi być minimum 3 zawodniczki/zawodnicy
Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych jest bezpłatny.
● 11:00 – start KAT.1 – roczniki 2018-2015 dystans ok. 100 m (limit 25 osób)
● 11:15 – start KAT.2 – roczniki 2014-2013 dystans ok. 200 m (limit 25 osób)
● 11:30 – start KAT.3 – roczniki 2012-2010 dystans ok. 400 m (limit 25 osób)
● 11:45 – start KAT.4 – roczniki 2009-2007 dystans ok. 600 m (limit 25 osób)
● 12:20 – start KAT.5 – roczniki 2006-2004 oraz osoby z rocznika 2003, które w dniu imprezy nie ukończyły 16 lat dystans ok. 800 m (limit 25 osób)

Dyplomy dla 3 pierwszych miejsc w kategorii.
Dekoracja po biegu każdej kategorii.
Zapisy dla dzieci i młodzieży prowadzone są drogą mailową na adres:

zapisy.dzieci@ksgrucha.pl

W treści wiadomości prosimy podać : imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, szkoła/klub, miasto/miejscowość zamieszkania dziecka.
W linku poniżej znajduje się zgoda/oświadczenie rodzica/opiekuna :


Prosimy również o wypełnienie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Formularz dostępny w linku poniżej :


Dla każdego uczestnika okolicznościowy medal na mecie.

12:30 – zamknięcie biura zawodów dla biegu głównego dla dystansu 5 i 10 km.
13:10 wspólna rozgrzewka zawodników przed biegiem głównym na 5 i 10 km
13:30 – start biegu na 5 i 10 km
15:15 – zamknięcie trasy biegu
15:30- wręczenie nagród w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

● wręczenie nagród w kategoriach wiekowych
● wręczenie nagród w kategoriach innych – drużyna (4 osoby w tym min. 1 kobieta)

17:00 -zakończenie imprezy
START i META W TYM SAMYM MIEJSCU
Start, meta: ul. Nowe Miasto/ Lotnicza

Depozyt, toalety – na terenie SP nr 2 ul. Lotnicza 1 (biuro zawodów)
Kategorie i klasyfikacje biegu głównego:

● Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn – 3 pierwsze miejsca
● Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – 3 pierwsze miejsca

M/K – 16 16 – 19 lat M/K – 20 20 – 29 lat M/K – 30 30 – 39 lat M/K – 40 40 – 49 lat M/K – 50 50 – 59 lat M/K – 60 60 – 69 lat M/K – 70+ 70 lat i więcej
Kategorie nie dublują się.

Kategorie inne:
● najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) -obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów.

Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu.
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.

Trasa atestowana przez PZLA z oznaczeniem każdego kilometra.
V. Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia do 27 października 2019 r.
 2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie zapisy.inessport.pl. Koniec elektronicznych zapisów mija o północy 23 października 2019 roku.
 3. W dniu 27 października(w dniu startu) będzie można odebrać numer startowy/pakiet w godzinach 9:00 – 12:30 w biurze zawodów

Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego (opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 23 października 2019 r.

 1. Zawodnik który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko nie będzie widoczne na liście startowej, czyli nie ma gwarantowanego udziału w zawodach. Zapisany zawodnik z gwarancją startu to ten, który zarejestrował się i dokonał opłaty startowej.
 2. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 26 października 2019 nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniu 27 października -pod warunkiem, że nie będzie wyczerpany limit (300 osób) zgłoszeń i zostaną wolne miejsca.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniu 27 października w biurze zawodów w godzinach 09:00 – 12:30.
 4. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 5. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia, podpisując oświadczenie, a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy w obecności rodzica lub opiekuna prawnego lub za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego-oświadczenie rodzica do wydrukowania na stronie biegu w zakładce „Dokumenty do pobrania”
 6. Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym 10 km – 1 h 45 min
 7. Po upływie limitu czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy! Limit będzie liczony od startu ostatniej osoby.
 8. Zawodnicy biegnący z dzieckiem w wózku zobowiązani są do ustawienia się na końcu ze względów bezpieczeństwa.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 10. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Pożarnej oraz służbom porządkowym organizatora oraz sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 11. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika, któremu została udzielona pomoc są ostateczne i niepodważalne.
 12. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 13. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych w tym śmierci a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 14. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Opłata startowa

 1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/ przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 7. Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora.
 8. Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową, proszone są o dokładne wypełnienie pola dotyczącego danych do faktury (Fakturę wystawia Klub Sportowy). W przypadku niekompletnych danych, podanych w formularzu, faktura nie zostanie wystawiona.

I-Termin – wpłata dokonana w dniach do 26 października (drogą elektroniczną) – 50 zł
II Termin – wpłata dokonana w biurze zawodów – 55 zł

Organizator ma prawo zwolnić z opłaty startowej wybranych zawodników biegu głównego.

VII. Pomiar czasu

 1. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta zawodnika.
 2. Brak chipa przy bucie skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Przekazywanie, modyfikacja, uszkadzanie chipów lub ich odpinanie w czasie Biegu jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 4. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa.
 5. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 6. Po zakończonym Biegu zawodnik otrzyma wiadomość sms z jego wynikiem

VIII. Nagrody

 1. Trzy pierwsze miejsca w kategorii OPEN K/M w Biegu na 5 km i 10 km otrzymują puchary, dyplomy oraz drobne upominki od sponsorów.
 2. Trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy oraz drobne upominki.
 3. Uwaga! Do klasyfikacji zespołowej (klubowej) będą brane pod uwagę cztery najlepsze czasy zawodników danej drużyny w tym jednej kobiety, którzy zostali zgłoszeni pod jednobrzmiącą nazwą! Dotyczy to też skrótów i cudzysłowów. Każdy zawodnik biegu głównego otrzymuje w pakiecie, zwrotny chip i pomiar czasu, numer startowy, agrafki, wodę, upominki i gadżety sponsorów, posiłek regeneracyjny po biegu, wynik na telefon komórkowy (jeśli poda nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym). W zależności od hojności sponsorów, pakiet może zostać wzbogacony o inne gadżety.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów na trasie i na mecie biegu.
 3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w „BIEGU im. AGATY MATEJCZUK POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKÓW”. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW.
 4. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.wyniki.inessport.pl
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu z przodu.
 6. Zawodnik, który skróci trasę zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo – telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu im. Agaty Matejczuk Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ozorków. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
 11. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników , kibiców i osób towarzyszących środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
 13. Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
 14. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących
 15. Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
 16. Organizator nie odpowiada za odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora-na przykład w wypadku kataklizmu, żałoby narodowej, odgórnego odwołania imprez plenerowych przez władze państwowe, władze miasta lub władze województwa, związanego z zagrożeniem zdrowia i życia zawodników. W tym wypadku organizator w ciągu tygodnia poda nowy termin imprezy, jednak jest zwolniony ze zwrotu opłaty startowej wniesionej przez uczestników biegu.
 17. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.